Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları başladı! ÖSYM 2024/4 tercih kılavuzu ve başvuru kuralları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılacak Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personeli için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS-2024/4 Tercihine ulaşabilecektir. Haberin detaylarından rehber.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

Adaylar tercihlerini yapıyor 31 Ocak – 7 Şubat 2024 Tarihler arasında yapılabilir. Seçim süreçleri 31 Ocak 2024 saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 saat 23.59’da sona erecek.

Seçim süreçleri Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM tarafından yürütülmektedir. https://ais.osym.gov.tr TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

MÜHENDİS 9001

Mühendis (Bitki Koruma) kodu 9001’i tercih edecek adayların dikkatine! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Beslenme ve Yem Kanununda Bakanlıkça yürütülen resmi denetim işlemleri, denetçi çalışanı tarafından yürütülür.

21 Nisan 2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantina Denetçiliği Yönetmeliği’nin “Adayların Nitelikleri” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde; “Ziraat mühendisleri için; Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak şarttır.

Yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre “Tablo:3 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Atanacak Sözleşmeli Personel Kadroları (Lisans Mezunları İçin)”de yer alan Yeterlilik Kodunda; Kurum Kodu 9001; 5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479 pozisyonlarını tercih eden adayların Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunu (mezuniyet alan kodu 8158 olanlar) olmaları gerekmektedir. Müfettiş personeli olarak görev yapmak.

Bu mezuniyet koduna (8158) sahip olmayan adaylar tercih yapamayacaklardır. Tercih yapsalar bile yönetmelikteki kurallara uymadıkları için atanamayacaklar.

ORMAN KORUMA GÖREVLİSİ (7252)

Tam teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından sağlık konseyi raporu almak (Ülkenin her yerinde çalışabileceği ve silah kullanabileceği beyanıyla). (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan talep edilecektir.) (7300)

Bu yeterlilik kodunun yazılı olduğu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI-SİLAHSIZ): (6551)

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (tercih işleminin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış).

(7300) Bu yeterlilik kodunun yazılı olduğu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanır.

(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 10’uncu maddesine göre çalışanların bu pozisyonlarda çalıştırılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak. (Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi için)

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa veya kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kişi bir yıl veya daha fazla tutuklu kalmış olsa dahi veya Kasıtlı bir suçtan, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş olmak, İnancı kötüye kullanmak, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, bir fiilin ifasını tahrif etmek, malvarlığının aklanması suçundan kaynaklanan kabahatlerden mahkum olmamak suç, kaçakçılık veya fuhuş, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, özel hayat ve yaşamın iç alanına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlık, uyuşturucu veya uyarı unsuru kabahatleri nedeniyle hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamaktadır.

 • Görevin ifasına engel olabilecek bedensel veya ruhsal hastalık veya engelinin bulunmaması.

 • 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

 • Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Valilik, özel güvenlik görevlisi olarak görevlendirilecek kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıyor. İnceleme sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları koşuluyla valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içerisinde tamamlanıyor.

 • Sadece ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine yönelik arşiv araştırması yapılıyor.

 • Özel güvenlik görevlileri için 5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de içermektedir. Silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanun’da herhangi bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan karar doğrultusunda silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 91/1779 sayılı 6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca 21 yaşını doldurmamış kişilere silah taşıma ruhsatı verilememektedir. şartı aranacak ve 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca kamu sağlık kuruluşlarından “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde sağlık kurulu raporu almaları istenecek.

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında Bekçi ve Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecekler, valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonrasında ilgili kurumlarca atanacak. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonrasında pozitif çıktı.

DESTEK PERSONELİ (SÜRÜCÜ) 7302

(6514) D Sınıfı Ehliyet sahibi olmak.

Başvuru kurallarında yer alan yeni ehliyet sınıfları ve bu belgeleri karşılayan eski ve yeni ehliyet sınıfları aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

DENİZCİ: (7183)

STCW Belgelerine (Deniz Güvenliği Eğitimi ve Belgeleri) sahip olmak.

(7184) Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine sahip olmak. (7187) Usta Gemici Belgesine sahip olmak.

(6506) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Başvuru kurallarında yer alan yeni ehliyet sınıfları ve bu belgeleri karşılayan eski ve yeni ehliyet sınıfları aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • Bu kılavuzda sözleşmeli personel kadrolarına yerleştirilen adaylara ilişkin iş ve işlemler, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili unsurlarına uygun olarak yürütülecektir. 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile. Anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adaylar, yerleşseler bile atama yapılmayacaktır. SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR Ek-1’de belirtilen istisnalar dışında, sözleşmeli personel bu kılavuzda ilan edilen kadrolara yerleştirilse dahi Kurum tarafından atanmayacaktır.

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarının Aslı Ek-1’in dördüncü fıkrasındaki istisnalar dışında, sözleşmeli personelin aykırı davranması nedeniyle sözleşmeli personelin sözleşmesinin kurumları tarafından feshedilmesi halinde sözleşmeli işçi olarak işe yerleştirilen adaylar hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı davranır veya sözleşme süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. Fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personel kadrolarında yeniden çalıştırılamaz.” kararına bağlıdır. Bu karara aykırı olduğu tespit edilenler, yerleştirilmeleri halinde dahi atanmayacaktır.

 • Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş Türk asıllı olanlar dahil) olması gerekmektedir. Uyruğu KKTC olan ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamındaki adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca mavi kart sahibi siciline kayıtlı mavi kart sahibi adaylar ile yabancı uyruklu adaylar Origin bir seçim yapamayacak.

 • Yerleştirme sürecinde ortaokul mezunları için KPSSP94 puanı, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almaları gerekmektedir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ile 65 yaşını dolduranlar yerleştirilseler bile Bakanlıkça atanamayacak.

 • Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanların yerleştirme başvurusunda bulunmaması gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar yerleştirilseler dahi Bakanlıkça atama yapılmayacaktır.

 • Atanacak çalışanın görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığının taşra birimleridir. Adaylar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurumsal internet sitesinden (https://www.tarimorman.gov.tr/) il birimlerini inceleyebilirler.

 • Yerleşen adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanununun 3. maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgili kişiler görevlendirilecektir.)

UYGULAMA FİYATI NE KADAR?

Yerleştirme fiyatı 80,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme bedelini ödeyeceklerdir. Yerleştirme ücretini ödemeyen adayların tercihleri ​​geçersiz sayılacak ve yerleştirme sürecine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme bedelleri hiçbir sebeple iade edilmeyecek veya devredilmeyecektir. Banka şubesine yerleşim bedeli yatıracak adayların bankaların çalışma saatlerini dikkate almaları gerekmektedir.

Yurt dışındaki adaylar tercihlerini yaptıktan sonra ÖSYM internet sitesinde yer alan “ÖDEMELER” bölümünden kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini TL olarak ödeyeceklerdir.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

menemen-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort